Montessori-Kuckó Családi Bölcsőde

címe: 7515 Somogyudvarhely, Hunyadi utca 46.

Ellátási területünk: országos hatókörű, tehát nem csak somogyudvarhelyi gyermekeket fogadunk be.

Montessori-Kuckó Családi Bölcsőde működtetőjének minőségpolitikája:

Alapelveink:

A szülőkkel való szoros jó kapcsolat; A gondozás és nevelés egysége; Az egyéni bánásmód ; Állandóság és rendszeresség; A más nemzethez/etnikumhoz tartozás tiszteletben tartása; Az aktivitás és önállóság támogatása; A gyermek elfogadása és személyiségének megbecsülése; A pozitívumokra támaszkodás; Az egységes nevelő hatások elve; A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása

            ☻Neveléssel kapcsolatos alapelveinket, céljainkat és ezzel kapcsolatos feladatainkat        nevelési programunkban rögzítettük.

            ☻Munkánk sikere a szülőkkel való bizalmi kapcsolaton alapul, amikor érzi a szülő, hogy  minden feltétel nélkül elfogadjuk gyermekét, és felelősséget érzünk érte.

            ☻Mindennapjaink során arra törekszünk, hogy a szülők nap, mint nap biztonságban,       nyugalomban, szerető környezetben tudhassák gyermekeiket.

            ☻Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szülőkkel kialakult mindennapos találkozás, a  beszélgetés, problémák elmondása, véleménykérés jól működjön.

            ☻Kis létszámú csoportban, családias légkörben még nagyobb hangsúlyt tudunk fordítani a differenciált bánásmódra, az egyéni képességfejlesztésre és a nevelési módszerek    hatékonyságának növelésére.

            ☻Fontos a szakmailag felkészült nevelői közösség biztosítása. Ha minőségről beszélünk, akkor ez elengedhetetlen követelmény.

A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei

 • A családi nevelés elsődlegességének tisztelete: A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva vesz részt a gyermekek gondozásában, nevelésében.
 • A gyermeki személyiség tiszteletének elve: A bölcsődei nevelés-gondozás a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.
 • A nevelés és gondozás egységének elve: A gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában egyetértenek, az alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik.
 • Az egyéni bánásmód elve: A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését.
 • A biztonság és a stabilitás elve: A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága („saját kisgyermeknevelő”-rendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) és a napirend folyamatossága elősegíti a gyermek biztonságérzetének kialakulását.
 • Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve: A gyermek aktivitását, önállóság iránti vágyának kialakulását segíti elő az ösztönzés, az elismerés, a gyermek fizikai és pszichés állapotának elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia.
 • Az egységes nevelő hatások elve: Az eredményes nevelés érdekében fontos, hogy a nevelők nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.

A családi bölcsőde küldetése, missziója, missziós nyilatkozata

 • Küldetésünk, hogy a gyermekeknek biztonságos, egészséges, esztétikus környezetet biztosítsunk kis létszámú csoportban. Célunk, hogy a gyermekek felügyelete mellett, minél sokrétűbb, tapasztalatszerző, élményfeldolgozó tevékenységgé váljon a játék, a foglalkoztatás, ahol elősegítjük képességeiknek sokoldalú fejlődését.
 • Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi-lelki gondozására, az érzelmi biztonság megteremtésére és önállósodásuk minél teljesebb kibontakoztatására a családias hangulatú neveléssel az életkornak megfelelő szintű tevékenységek biztosításával, szervezésével.
 • Munkaközösségünk arra törekszik, hogy minden gyermekből a lehető legjobbat hozza ki, s a következő szintet a saját képességeinek megfelelően tudja elkezdeni.
 • Célunk, hogy megkönnyítsük az átmenetet a bölcsőde és az óvoda között, hiszen egy épületben működik mindkét intézmény. Lehetőséget biztosítunk a szülőknek a kötelező óvodáztatást megelőző időszakban is az intézményi fejlesztésre, nevelésre.
 • Munkatársi közösségünktől elvárjuk a minőségi célokkal való azonosulást, amelyet stabil munkahellyel, megfelelő munkafeltételekkel, megbecsüléssel viszonozunk.
 • Küldetésünk, hogy hosszú távon valamennyi partnerünkkel a változó igényeiket kielégítő, korrekt, segítőkész, európai színvonalú kapcsolatot tudjunk kialakítani.
 • A napi élet megszervezésében Mária Montessori pedagógia szemléletét magunk előtt tartjuk, alkalmazkodva a Családi bölcsődével egy épületben működő Montessori-Kuckó Óvoda elveihez, így segítve a családi bölcsődénket elhagyó gyermekek  beilleszkedését az óvodánkba, valamint az életre való felkészülésüket.     

A családi bölcsőde bemutatása

A „Montessori” alapelvekkel működő családi bölcsőde egy családi ház alsó szintjén működik a családi bölcsődére épülő Montessori-Kuckó Óvodával egy épületben Somogyudvarhelyen, Somogy megye egyik kis falujában, melynek elsődleges feladata a bölcsődés korú gyerekek nappali felügyelete, ellátása, fejlesztése. A 20 hetestől 3 éves korú gyerekeknek lehetőségük van külön helyiségben étkezni, pihenni, és életkoruknak megfelelően játszani, tevékenykedni, tanulni a megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező gondozók felügyelete alatt.

Külön álló szociális helyiség áll a gyermekek rendelkezésére a tisztálkodás terén, a gyerekek igényeinek megfelelően. A nappali tevékenységek végzése parkettázott és szőnyeggel fedett, könnyen tisztítható helyiségekben történik erre alkalmas helyiségben étkezővel, előszobával, A gyermekek testi adottságaiknak megfelelő méretű bútorokon ülhetnek, étkezhetnek, rajzolhatnak, játszhatnak, pihenhetnek. A családi napközi falának színei vidámak. A ruhák, cipők, személyes eszközök  tárolására minden gyermeknek lehetősége van egymástól elkülönítetten. Minden helyiség jól szellőztethető, árnyékolható, és természetes fénnyel megvilágított. A kisebb gyermekek délutáni, illetve igény szerinti pihenése az életkoruknak megfelelően baba-ágyban, illetve fektetőkön történik. A napi étkezéseket naponta frissen az önkormányzat konyháján elkészített étellel biztosítjuk, melyet a szabályozók feltételeihez hűen kezelünk, tárolunk. Ennek a bölcsődébe szállításáról az önkormányzat erre hitelesített járműve gondoskodik. A gyerekek által használt edények, étkészletek, poharak, konyhai felszerelések külön szekrényben, elkülönítetten vannak tárolva.

Minden nap szükség van a gyermekeknek levegőzésre, sétára, udvari játszásra. Ezt lehetővé teszi a biztonságosan kialakított, füvesített udvar az életkornak megfelelő, biztonságos játékszerekkel, árnyékos pihenő szigetekkel és az intézményhez közeli közterületi játszótéren is. Az udvar a közúttól kerítéssel, kulccsal zárható kapuval, kis kapuval van elválasztva. A benti és udvari játékokkal megfelelően felszerelt a családi bölcsőde.

Kiemelt szakmai célok:

A Családi bölcsődében fő feladatunknak tekintjük a 20 hetestől 3 éves korig a gyermekek napközbeni ellátásán, gondozásán túl, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést családias hangulatban Montessori alapelvek alkalmazásával .                 

Intézményünk szülő helyettesítési funkciót tölt be, a szülőt a nevelésben primer szereplőnek tartjuk, a intézményünk együttműködő partner ebben. Ilyen módon támogatjuk a munkavállalásra kényszerülő szülőt, családi segítség stb. hiányában szenvedő szülőt, illetve a saját személyiségfejlődését családon kívüli tevékenységgel biztosítani kívánó felnőttet.               Harmonikus működésünkhöz, az ellátások, szolgáltatások során szem előtt tartjuk mindenekelőtt a gyermekek érdekeit, ezen kívül figyelembe vesszük a szülők igényeit, valamint az ellátó intézmény képességét és reális lehetőségeit a szolgáltatásnyújtásban. Szolgáltatásaink közé tartozik a rendszeres étkeztetés, a különféle foglalkozások, a szabadidő megtervezése, a szabad játék, a nyugodt pihenés biztosítása, valamint a mozgás szabad levegőn. Napi minimum háromszori, egész napos nyitvatartás esetén négyszeri élelmezést biztosítunk, melyről az önkormányzat konyháján gondoskodunk. Odafigyelünk arra, hogy a gyermekek sok vitaminhoz és egészséges ételekhez jussanak. A konyhatechnológiai és higiénés utasításokat ismerjük és betartjuk. Az önképzést fontosnak tartjuk, hogy eleget tudjunk tenni a változó, mindig megújuló kihívásoknak. Rendelkezünk saját szakmai könyvtárral is. Ha látunk valamit a híradásokban, újságokban, azt figyelemmel kísérjük és arról egymást tájékoztatjuk. Ünnepségeink közé tartozik a Mikulás, Karácsony, Farsang és az Anyák Napja, Évzáró, ezek megünneplése a szülők kérésére változhat.  Születésnapi rendezvényeinkkor megemlékezünk a gyermekek születésnapjáról. A gyermek beiratkozását követően – a szülőkkel egyeztetve előzetesen- a családot meglátogatjuk.  A Bölcsődék Napjának megünnepléséről szóló 7/2010. (II.19.) SzMM utasítás szerint bölcsődénk zárva tart, erről tájékoztatjuk a szülőket, igény esetén biztosítjuk a gyermekek felügyeletét, napi ellátását.

Szülők tájékoztatása

A reggeli beérkezéskor és a gyermek hazavitelekor a gyermekhez kapcsolódó aktuális információcserére lehetőség van. Fogadóórát nem jelölünk ki, a szülőkkel való megbeszélésre mindig alkalmat adunk időpont egyeztetését követve. Szülői értekezletekről tájékoztatjuk a szülőket szóban és írásban. A szülőket a faliújságon keresztül is tájékoztatjuk a napi aktuális dolgokról, az intézményünk működésével kapcsolatos információkhoz naprakészen hozzájuthatnak itt.  Napközben a szülők részére telefonon bármikor elérhetőek vagyunk.

Élő, egymást segítő kapcsolatunk van  más  kisgyermekeket befogadó, nevelő intézményekkel illetve gyermekfelügyeletekkel, ezeken kívül a települések védőnőivel, az önkormányzatok szociális irodájával és ilyet törekszünk kialakítani, illetve keressük a kapcsolatot az ellátás területén működő más felekkel is.

Kiegészítő szolgáltatások

A szülők igényei szerint plusz szolgáltatások igénybevételét is szervezi intézményünk, gondosan ügyelve arra, hogy a szolgáltatások, melyeket ajánlunk megfelelő engedélyekkel, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezzenek, térben és időben különüljenek el a Családi bölcsőde szolgáltatástól.

A Családi bölcsődébe felvett gyermeklétszámtól függően napközbeni időszakos felügyeletet is el tud látni a szolgáltató a szabad férőhelyeken.

Nyitvatartási időn kívül igény szerint időszakos gyermekfelügyeletet biztosíthat, valamint játszóházat, bébi hotelt is működtethet a fenntartó, ennek működtetésekor a fenntartó gondoskodik a megfelelő személyi és tárgyi feltételekről.

A szolgáltatás során – szükség esetén- más szakemberekkel való együttműködés is megvalósítható.

A családi bölcsőde HÁZIRENDJE

Az ellátott gyermekek köre:

Családban élő gyermekek fogadása a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján 20 hetes-3 éves korig.

Nyitvatartási idő:

A Családi bölcsőde munkanapokon 08.00 -16.00 óráig van nyitva (változtatás jogát fenntartjuk, ezt a szülői igényekhez igazítjuk.)

Az év bármely szakában folyamatosan fogadunk gyermekeket.

Étkeztetés:

Egész napos ellátás esetén gondoskodunk a gyermek étkezéséről az aktuális szabályozott normatívák betartásával.

Az ellátást igénybe vevő szülő, törvényes képviselő köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni a gyermeknek az étkezéssel kapcsolatban kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszer-allergiáról stb.

Napirend:

A Családi bölcsőde egész napos ellátás esetén a szülői igényekhez, az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből és egyéni készségfejlesztésből áll. A gyermek számára harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosítunk. Ösztönözzük a gyermek kreatív, önálló tevékenységét.

 • Együttműködés a szülőkkel:

A Családi bölcsőde – ha a gyermek szüleivel másképp nem egyeztek meg – csak a szülőnek adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl erre, illetve kizár, azt írásban kell rögzíteni. Váratlan akadály esetén a szülőnek telefonon jeleznie kell, hogy ki viheti el a gyermekét.

 • Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem:

A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét – mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást – legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig kell az ellátást végzőnek jelezni.

A felvétel feltétele, hogy a gyermek rendelkezzen háziorvosi igazolással arról, hogy közösségbe mehet. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek. Gyógyszert a családi napközi nem vesz át. A védőnő rendszeresen látogatja az intézményt, ellenőrizheti a feltételek teljesítését minden fél részéről.

 • Ruházat, tisztasági felszerelés:

A gyermekek saját ruhájukat használják és szüleik gondoskodnak tiszta váltóruháról, fogkeféről, szükség esetén pelenkáról és törlőkendőről. A tisztasági felszerelésről (fogkrémről, ágyneműről, papírzsebkendőről, WC-papírról és szalvétáról), valamint törölközőről és ezek tisztán tartásáról az intézmény fenntartója gondoskodik.

 • Az ellátás költségei:

A szolgáltatások díjait külön árjegyzék tartalmazza. Ellátási díj: 10.000 ft/hó/fő + étkezési díj.

(Kedvezmény: testvérkedvezmény, mely esetén az ellátás díja a havi ellátási díj 50 %-a /hó/fő. A kedvezményre való jogosultságot a fenntartó állapítja meg. A testvérkedvezmény adható abban az esetben is, ha a testvér a fenntartó más intézményének (óvoda) ellátottja.)

A fenntartó évi két alkalommal élhet az árváltoztatás jogával.

A térítési díj havonta fizetendő. A térítési díjat a szülő vagy törvényes képviselő a tárgyhó 10. napjáig egy összegben fizeti be.

A Családi bölcsőde a szolgáltatást a szülővel kötött ellátási szerződés alapján nyújtja. E szerződés 2 hét határidővel bármikor felbontható, ha a szülő ezt írásban jelzi.

Az ellátás megszűnése:

– ha a szülő ezt jelzi szóban vagy írásban a családi bölcsőde vagy fenntartója felé,

– ha a beíratott gyermek 2 hónapon át igazolatlanul hiányzik a családi bölcsődéből,

– ha két alkalommal történő felszólítást követően sem teljesíti a szülő/törvényes képviselő  az ellátási díj megtérítését, illetve ha nem tanúsít ebben együttműködést;

– ha a gyermek betölti a 3. életévét.

A Családi bölcsőde N A P I R E N DJE

08.00-tól                     érkezés

08.30-tól                     folyamatos reggelizés

09.00-től                     tisztálkodás, délelőtti játéktevékenység

10.30-tól                     „csendjáték”;

                                   tervezett foglalkozások, fejlesztések, foglalkozások levezetése játékkal szabad levegőn vagy a csoportban

11.45-tól                     ebéd, tisztálkodás, fogmosás, készülődés a délutáni pihenéshez

12.30-tól                     mese, délutáni pihenés

15.00-tól                     ébredés a délutáni alvásból,

folyamatos uzsonna, tisztálkodás

15.00-16.00                hazamenetel

16.00                          intézmény zárása.

(A napirend rugalmas, az étkezések köré csoportosulva a gyerekek igényeinek megfelelően változhat. A családi bölcsőde nyitása előtt és zárása után igényelhető gyermekfelügyelet.)

A Családi bölcsőde térítési díjai, egyéb igénybevételének díjai

Családi bölcsőde személyi térítési díja:                      10 000 ft/hó/gyermek (alapdíj)

Testvérkedvezmény: a fenntartó intézményeibe beíratott (óvoda, családi bölcsőde) testvérek részvétele esetén az alapdíj 50 %-a / gyermek/hónap

Alapdíjon felül:

Étkezési térítési díj:                                                    338,- ft/nap/gyermek

Nyitvatartáson kívüli ügyelet:                                    500-Ft / gyerek / óra

Gyermekfelügyelet/Játszóház:                                   500,-Ft/ gyerek / óra

Csiri-biri torna:                                                          a szakember aktuális szerződése szerint

Gyermekjóga:                                                             a szakember aktuális szerződése szerint

Thai masszázs:                                                           a szakember aktuális szerződése szerint

Úszásoktatás:                                                              a szakember aktuális szerződése szerint

Logopédia, egyéni fejlesztés:                                   a szakember aktuális szerződése szerint        

Teendők a gyermek családi bölcsődébe való beiratásakor:

 • telefonos, e-mailes illetve facebookos kapcsolatfelvétel a megadott kapcsolattartói elérhetőségeken (nyitóoldalon található),
 • személyes konzultáció, beszélgetés, informálódás a helyszínen,
 • a gyermek adatainak pontos megadása (TAJ, lakcím, születési hely és idő, anyja neve…),
 • a szükséges ellátásról szóló megállapodás kitöltése,
 • a gyermek orvosi igazolásának beszerzése a közösségi élet megkezdése előtt,